Obchodní podmínky

Jan Valášek, DiS.

Na Magistrále 799, Kolín, 280 02.

IČ: 09425951

Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") provozovatele Jana Valáška, se sídlem Kolín, Na Magistrále 799, 280 02, IČ: 09425951 upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese diamantdaniel.com (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

1.2. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží /službu od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží/služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. V případě, že prodávající změní, doplní nebo zruší znění těchto obchodních podmínek, vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se budou řídit obchodními podmínkami ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy.


Uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace zboží/služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží/služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží/službách, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží/služeb. Ceny zboží/služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží/služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu obsahuje také případné informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

2.3. Pro objednání zboží/služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  1. a) objednávaném zboží/službě (objednávané zboží/službu "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  2. b) způsobu úhrady kupní ceny zboží/služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  3. c) informace o případných nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

2.4. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.

Odeslání objednávky předchází seznámení a potvrzení souhlasu s obchodními podmínkami a zpracováním osobních údajů.

Následně objednávku odešle kupující prodávajícímu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5. Do druhého pracovního dne po odeslání objednávky zboží obdrží kupující na svou e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, informaci o objednávce (potvrzení objednávky), v němž bude obsaženo mimo jiné číslo objednávky a shrnutí údajů uzavřené kupní smlouvy.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím.

2.6. V souvislosti s objednávkou zboží může prodávající kontaktovat kupujícího telefonicky na telefonní číslo uvedené kupujícím při provádění objednávky, a to v záležitostech souvisejících s plněním kupní smlouvy.

2.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

2.8. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence.

2.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Cena zboží a platební podmínky

3.1. Informace o zboží/službě a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby, např. podezřele nízká cena. Ceny jsou prezentovány včetně DPH.

3.2. Cenu zboží/služby a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu

  1. platbou převodem na účet prodávajícího

3.3. V případě platby převodem na účet prodávajícího je kupní cena splatná předem, objednané zboží bude odesláno až po připsání platby na účet prodávajícího. V případě platby za službu musí tato platba dorazit před započetím plnění.

3.4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.

3.5. Případné slevy z ceny zboží/služeb poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Odstoupení od kupní smlouvy a storno podmínky

Pro případ nákupu zboží

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

4.2. Kupující – spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.

4.3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dnů.

Zboží spolu s fakturou zašlete na adresu Jan Valášek, Na Magistrále 799, Kolín, 280 02. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

4.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to za následujících podmínek: musí být řádně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození na cestě zpět k prodávajícímu, musí být nepoškozené, musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) s kopií dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo s jiným dokladem prokazujícím koupi zboží.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží na cestě k prodávajícímu. Zboží není možno zasílat na dobírku, prodávající není povinen takto zboží převzít.

4.5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, nebo způsobem jakým bude kupující požadovat. Vedle kupní ceny má kupující nárok i na vrácení nákladů na dodání zboží ke kupujícímu. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí a prodávající provede kontrolu zboží.

4.6. Pokud prodávající zjistí, že vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek či jiné bezúplatné plnění (dále jen "dárek"), je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.8. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v těchto případech: prodávající neobdržel kupní cenu v době splatnosti nebo si kupující zboží nepřevzal, z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek zboží dodat, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, bude prodávající kupujícího o odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Pokud kupující zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, vrátí prodávající přijatou částku do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který kupující pro tento účel sdělí, nebo ze kterého provedl úhradu.

Pro případ nákupu služby

4.9 Obsahem služeb jsou typicky přihlášky na kurzy nabízené skrze webové rozhraní, kdy rezervace služby probíhá uhrazením ceny.

5.10. U Služby je uveden její obsah, termín a cena a další relevantní skutečnosti. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu lektora, termínu nebo úplné zrušení kurzu z neočekávaných organizačních a provozních důvodů. O všech těchto případných změnách bude provozovatel uživatele včas informovat s nabídkou účasti na následujících termínech či vrácení ceny.

5.11. Storno je nutné uplatnit e-mailem na adresu eshop@111music.com, kdy dojde k vrácení uhrazené ceny podle doby, kdy bude storno doručeno provozovateli.

  1. a) 100% vrácení ceny při doručení storna nejpozději 14 dní před začátkem služby;
  1. b) 50% vrácení ceny při doručení storna méně než 14 dní před začátkem služby;

5.12. Při neomluvené neúčasti nedochází k vrácení ceny. Taktéž v případě částečné účasti na službě nedochází k vrácení žádné částky.

5.13. Účast na plnění služby může být také po předchozí domluvě podstoupena náhradníkovi.

5.14. Právo odstoupit od smlouvy se nevztahuje na vstupenky a poukazy na kurzy vztahující se k určitému termínu kurzu (dle § 1837 písm. j) Občanského zákoníku).

5.15. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel podnikateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

Ochrana práv duševního vlastnictví

6.1. Uživatel je oprávněn využívat poskytnuté materiály samostatně, to znamená, že je nesmí zpřístupnit třetí osobě.

6.2. Uživatel se zavazuje provozovatelem poskytnuté materiály využít výlučně pro svou potřebu a dále je nepředávat ani nezveřejňovat, není-li provozovatelem prokazatelně písemně určeno jinak.

Doprava a dodání zboží

7.1. Zboží je zasíláno po celé České republice prostřednictvím dopravní společnosti.

7.2. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu a druhu objednaného zboží. Prodávající odesílá zboží v nejbližším možném termínu.

7.3. Jestliže je prodávající podle kupní smlouvy vázán dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen na určeném místě zboží převzít.

7.4. Žádáme kupujícího o kontrolu zásilky za přítomnosti dopravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu eshop@111music.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

7.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Práva z vadného plnění

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Ustanovení uvedená v článku 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, v jejímž důsledku byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží do 24 měsíců od převzetí.

8.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Jan Valášek, Na Magistrále 799, Kolín, 280 02. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.6. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá: neopatrným, nevhodným či násilným mechanickým zacházením; používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, pokud je výrobcem určeno; poškození nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami; poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí.

8.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@111music.cz.

Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží/služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5. Veškeré informace o zboží/službách umístěné na stránkách internetového obchodu jsou informativního charakteru a nelze z nich vyvozovat právní následky.

9.6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.

9.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Ochrana osobních údajů dle GDPR

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující bere na vědomí a poskytuje souhlas prodávajícímu se zpracováním osobních údajů kupujícího za účelem plnění závazků z uzavřené smlouvy. Za tímto účelem jsou zpracovávány: jméno a příjmení či obchodní firma, IČ, bydliště či sídlo, dodací adresa, telefonní kontakt a e-mail a dále veškeré odběratelem poskytnuté osobní údaje.

10.3. Osobní údaje jsou zpracovávány formou archivace v elektronické a listinné podobě v šifrovaných programech a uzamykatelných prostorách. Přístup k těmto má pouze proškolený personál.

10.4. Prodávající je oprávněn předat třetí osobě osobní údaje kupujícího pouze za účelem plnění zakázky (např. subdodavateli či dopravci). S takovým předáním osobních údajů kupující souhlasí.

10.5. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání obchodního vztahu + záruční doby. Po uplynutí těchto lhůt budou zpracovány pouze z důvodu archivace dle zvláštních právních předpisů. S tím kupující vyslovuje souhlas.

10.6. Dohled nad zpracováním osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Informace pro spotřebitele

11.1. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující – spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz Web: www.adr.coi.cz

Kupující – spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Fotografie zobrazující zboží/službu na internetovém obchodu jsou pouze informativní. Některé fotografie produktů mohou obsahovat dekorativní předměty, které nemusí být součástí dodávky. Chyby a omyly v textech u produktů/služeb jsou vyhrazeny.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Kontaktní údaje prodávajícího

Telefon: +420 608 372 270

Adresa elektronické pošty: info@111music.cz